(0232) 488 19 19

EDAK 41 VE 42. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

EDAK

S.S.İZMİR ECZACILAR ÜRETİM TEMİN

DAĞITIM KOOPERATİFİ

GENEL KURUL DUYURUSU

KOOPERATİFİMİZ 41 ve 42.OLAĞAN GENEL KURULU, AŞAĞIDAKİ GÜNDEM GEREĞİ

  28.Haziran 2021  Pazartesi günü  Saat 11.00 'da Kooperatif Merkezinde,

Ana Sözleşmenin ön gördüğü çoğunluk sağlanamazsa çoğunluksuz olarak

 O6 Temmuz 2021 SALI  GÜNÜ  Saat 11.00 'de İzmir Mimarlar Odası İzmir Mimarlık Merkezi Konferans Salonu 1474 Sokak No:8 Alsancak - İZMİR adresinde yapılacaktır.

Katılımınızı rica ederiz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU


GÜNDEM

1. Açılış,

2. Başkanlık Divanı ve Oy tasnif kurulu seçimi, (1 Başkan,1 Başkan Yardımcısı, 2 Yazman Üye ile 3 oy tasnif kurulu üyesi) oluşturulan Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,

3. 31 Ekim 2017 tarih 30226 sayılı, "KOOPERATİF VE ÜST KURULUŞLARIN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARININ BİRLEŞTİRİLEREK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞİ" gereği 2019 – 2020 yılları Genel Kurullarının birleştirilip yapılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

4. Saygı Duruşu,

5. Açılış Konuşmaları,  

6.  Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetim Kurulu raporunun okunması,

7. 2019 yılı bilançosu ile gelir gider farkı hesapları ve 2020 yılı taslak bütçenin sunulması.

8. 2020 yılı bilançosu ile gelir gider farkı hesapları ve 2021 yılı taslak bütçenin sunulması.

9. Raporlar, Bilanço, Gelir Gider farkı hesapları ve taslak bütçe üzerinde görüşmeler,

10. 2019 yılı Bilanço ve Gelir Gider farkı hesaplarının onaylanması,

11. 2020 yılı Bilanço ve Gelir Gider farkı hesaplarının onaylanması

12. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı aklanması,

13. 2020 yılı Taslak Bütçenin onaylanması,

14. 2021 yılı Taslak Bütçenin onaylanması,

15. 2019 ve 2020 yılı Gelir Gider farkı hakkında karar alınması,

16. Kooperatife yeni katılacak ortakların giriş koşullarının ve tüm ortakların genel çalışma şartları ile erken ve geç ödemelerden kaynaklanan iskonto ve vade farkı oranlarının tespiti ve Yönetim Kuruluna bu konuda verilecek yetkinin belirlenmesi,

17. Kooperatifimizin ticari hayatını idame ettirebilmesi için;

17.a. Portföyünde bulunan çek, bono, ticari kart ve kredi kartları karşılıklarının teminat gösterilerek Kooperatifimizin çalıştığı banka ve tedarikçi firmalarla teminat, rehin ve temlik sözleşmeleri imzalanabilmesi için,

17.b.Kooperatif bünyesinde kayıtlı taşınır malların amortisman, kullanım değer ve maksatları gözetilerek gereği halinde satışı için, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

18.Kooperatif amaçlarını gerçekleştirmek üzere şube açılması, kapatılması, nakledilmesi, iktisadi işletme kurulması ve kurulmuş olanların kapatılması,  Kooperatif faaliyet konusu ile ilgili şirketler kurulması, kurulmuş olanların Kapatılması, kurulmuş şirketlerden hisse devri yapılması veya tamamen ayrılınması, şirket hisselerinin tamamının devredilmesi, gerektiğinde finansal kuruluşlardan kredi alınması, Kooperatife ait menkul ve gayrimenkullerin teminat verilmesi veya bugüne kadar verilmiş olan tüm teminatların kaldırılması gibi konularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

19. Kooperatiften çıkan ve çıkarılan ortaklarla ilgili karar alınması,

20. Otuzyedinci Olağan Genel Kurul tarihi olan 05.06.2016 tarihinden önceki Kooperatif faaliyet dönemi ile ilgili, 40. Genel kurulda görevlendirilen komisyon raporunun  genel kurulda görüşülmesi ve karara bağlanması,

21. Mevcut Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Kooperatifler Birliği Delegelerinin görev sürelerinin 2020 yılı genel kuruluna kadar uzatılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması,

22.Kooperatifin borç/alacak durumunun görüşülerek, kooperatifin tasfiyesi hakkında karar alınması, Tasfiye Kurulunun seçilmesi, Tasfiye Kurulu’na yetki verilmesi,

23. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Kooperatifler Birliği Delegelerinin seçimi,

24. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyelerinin alacakları huzur haklarının saptanması,

25. Dilekler ve Temenniler,

 26. Kapanış.
 VEKALETNAME İÇİN TIKLAYINIZ

Paylaş

Açıklama